Algemene voorwaarden Lexcore N.V.

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (inclusief aanvullende en vervolgopdrachten) aan, overeenkomsten of andere rechtsbetrekkingen met Lexcore N.V., statutair gevestigd te Tilburg (“Lexcore”), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50223593.

  2. Iedere opdracht wordt uitsluitend verleend aan Lexcore. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Lexcore is gerechtigd de opdracht door of met de hulp van een of meer anderen te doen uitvoeren en daarbij gerechtigd eventueel toepasselijke voorwaarden (mede) voor en namens de wederpartij te aanvaarden. Lexcore is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van derden.
  3. Indien in verband met (de uitvoering van) een opdracht zich een gebeurtenis voordoet die kan leiden tot enige aansprakelijkheid van Lexcore jegens de wederpartij, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het eventuele bedrag dat onder de door Lexcore afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. De (standaard) door Lexcore afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voorziet in een verzekerd bedrag van € 2.500.000,00 per aanspraak.

  4. De wederpartij vrijwaart Lexcore voor eventuele aansprakelijkheid in verband met (de uitvoering van) een opdracht jegens derden en eventueel bijkomende kosten.

  5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen vorderingen tot schadevergoeding in ieder geval na twaalf maanden waarop de wederpartij zich bewust van de schade en van Lexcore als aansprakelijke partij is dan wel behoort te zijn.

  6. Deze algemene voorwaarden kunnen worden ingeroepen door Lexcore en iedere (rechts)persoon verbonden aan Lexcore dan wel betrokken bij (de uitvoering van) een opdracht.

  7. Tenzij anders bepaald dienen facturen door de wederpartij zonder enige inhouding, korting of verrekening, binnen veertien dagen te worden voldaan. Indien de wederpartij na aanmaning in gebreke blijft met betaling van enig aan Lexcore verschuldigd bedrag, is Lexcore gerechtigd, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Lexcore behoudt zich het recht voor, ook nadat betaling heeft plaatsgevonden, de (verdere) uitvoering van de opdracht te staken dan wel daaraan nadere voorwaarden te verbinden. Ingeval van niet-betaling maakt Lexcore aanspraak op volledige vergoeding van alle ter incasso gemaakte kosten. Lexcore is gerechtigd te allen tijde betaling van een voorschot te verlangen.

  8. Op de rechtsverhouding tussen Lexcore en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen. Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbank Breda, onverminderd het recht van Lexcore eventuele geschillen aan de (anderszins) bevoegde rechter voor te leggen. 
Augustus 2013